DEKLARACJA

…………………                                      ..                 …………...dnia………………200..roku

………………….

…………………

…………………

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA LEW POLSKI

 

Ja niżej podpisany/a.

Imię:…………………………………………………………………………………..

Nazwisko:…………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………

Data urodzenia, miejsce urodzenia:………………………………………………….

Nr dowodu osobistego:……………………………………………………………..

Nr. PESEL………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia LEW POLSKI oraz oświadczam że zapoznałem/am  się z treścią Statutu Stowarzyszenia uchwalonych na jego podstawie Regulaminów oraz Kodeksem honorowym. Zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam postanowień, aktywnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

Jednocześnie oświadczam że spełniam określone w Statucie kryteria do uzyskania członkostwa i zobowiązuję się do bieżącego informowania Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie danych mających znaczenie dla mojego członkostwa oraz praw i obowiązków określonych w Statucie.

 

                                                               Podpis……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LEW POSKI

 

 

Tel.: 061-818-45-15

Faks:061-818-45-15

Tele.kom.660-43-43-23

E-mail: gczelewicz@vp.pl