Statut STOWARZYSZENIA

 

STATUT

STOWARZYSZENIA LEW POLSKI

                                                                 日本

ROZDZIAŁ I

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie LEW POLSKI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów określonych w statucie.

Siedzibą stowarzyszenia jest Gruszczyn. Terenem działania jest Rzeczpospolita

Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych                                                         państw  z poszanowaniem tamtejszego prawa

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia. 7 kwietnia 1989 roku.

     Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 2001, Nr. 79,poz.855 z późn. Zm.) oraz       niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i zarobkową w celach utrzymania dobrej kondycji finansowej niezbędnej do realizacji założeń statutowych.

8. Stowarzyszenie ma prawo do ustanowienia odznaki honorowej oraz odznak stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zarząd główny używa pieczęci okrągłej i podłużnej.

Cele Stowarzyszenia :

Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających idei patriotyzmu i honoru. –Bóg – Honor – Ojczyzna

Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego Polski, Japonii i innych krajów.- Pokój i Postęp (motto cesarza Japonii)

Wspieranie rozwoju duchowego i fizycznego dzieci i młodzieży.

Zakładanie klubów sportowych i tworzenie kółek zainteresowań, oraz galerii.

Podnoszenie kwalifikacji wiedzy i dokształcanie członków stowarzyszenia w zakresie rozwoju sportowej sztuki walki opartej na wykorzystaniu umysłu jako klucza do potęgi.

Realizowanie własnych programów autorskich i organizacji z którymi stowarzyszenie współpracuje.

Udział w wyjazdach studyjnych, seminaryjnych i warsztatach praktyczno – naukowych.

Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.

Poznawanie form działania innych organizacji mających na celu dobro dzieci i młodzieży.

Badanie i poznawanie problemów dziedzictwa Polskiego w regionie i za granicą.

Współpraca z władzami lokalnymi, ogólnokrajowymi i międzynarodowymi.

Ścisła współpraca z organizacjami polonijnymi.

Przyznawanie nagród i stypendiów.

Roztaczanie opieki nad członkami stowarzyszenia, występowanie w ich interesach a także organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Wspieranie inicjatyw dążących do rozwoju klubów sportowych.

Współpraca z masowymi środkami przekazu w sprawach stowarzyszenia.

Inicjowanie zadań mających wpływ na kształtowanie w społeczeństwie postaw ideowo patriotycznych.

Współpraca z osobami wykazującymi nowatorstwo i pomysłowość wykraczającą ponad przeciętność.

Ścisła współpraca z Kołami Łowieckimi i Strzeleckimi na terenie kraju i za granicą.

Tworzenie filii, klubów i kółek łowiecko –myśliwskich, jako sumarycznej całości wszystkich zagadnień zgodnych z naturą łowiecką, myśliwską, przyrodniczą.

Zespolenie środków i działań zmierzających do otrzymania środowiska w stanie poprawiających optymalne warunki bytowania.

Myślenie ekologiczne czyli całościowe i perspektywiczne uświadamianie konsekwencji dla przyrody. Wypracowanie specyficznego rodzaju zasad ekologicznych w myśl zasady – Nie szkodzić.

 

                                                                  ROZDZIAŁ II

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:                             

Organizowanie spotkań z wartościowymi osobami

Zakładanie klubów sportowych

Organizację imprez sportowych

Tworzenie klubów i kółek zainteresowań.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI:

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

zwyczajnych

wpierających

honorowych

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

zoży deklarację członkowską na piśmie.

przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Regularnego opłacania składek

 

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkowska następuje na skutek:

Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

Wykluczenie przez Zarząd

- Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

- Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.

- Z powodu niepłacenia składek na okres pół roku.

- Na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

                   c) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

                   d) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 25. Od uchwały Zarządu w sprawie w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

26.Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd

Komisja rewizyjna

 

27.Kadencja władz:

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez następne kadencje.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

c. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

d. Walne Zgromadzenie członków zwyczajne jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

e. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

f. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków. Głosowanie jest jawne.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

Uchwalanie zmian statutu

Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia

Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwalenie budżetu

Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością  Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera się spośród swoich członków.

37. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.

Do kompetencji zarządu należą:

Realizacja celów Stowarzyszenia

Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

Sporządzanie planów pracy i budżetu

Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

Przyjmowanie i skreślanie członków.

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie działalności Zarządu

Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu

Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

Ze składek członkowskich

Darowizn, spadków, zapisów

Dotacji i ofiarności publicznej

Dochodów z działalności gospodarczej

Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

Odsetki, dochody z kapitału

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o Stowarzyszeniach.